space50px.PNG
article thumbnailรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
15/08/2014 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ใบสมัคร ใบสมัครเข้าเรียนระดับช [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน
04/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่อ [ ... ]


article thumbnailชนะเลิศการแข่งขันเชฟเยาวชน Young Chef Competition Thailand 2014
22/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเชฟเยาวชน Young Chef Competition Thailand 2014 ณ โรงเรียนนานาชาติเปรม เชียงใหม่ วันเสาร์ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะการคิดและการผลิตสื่อการเรียนรู้
19/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูไพฑูรย์ ดิษฐ์ทัต  ครูลักขณา  คุ้มวัง  ครูประภาพร  ใจสะอาด  ครูทัศนีย์  เตียมยอด และ ครูณิชาพร  ขำมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบ [ ... ]


article thumbnailโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557
19/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ ครู และนักเรียน ร่วมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 ในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติตอน [ ... ]


article thumbnailเยาวชนดีเด่นของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2557
19/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เยาวชนดีเด่นของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2557  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ของทุกปี เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จัน [ ... ]


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 (โควตา)
19/09/2014 | วิชาการประถม


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
18/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูปาริชาติ  บุญยวง สาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ขีดเขียนเส้ [ ... ]


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
17/09/2014 | วิชาการประถม


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
17/09/2014 | วิชาการประถม


article thumbnailพิธีฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านสีเขียว
17/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2557 ใน วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์เรยีนา 80 ปี    [ ... ]


article thumbnailBritish Council's class observation
16/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

The effectiveness of BC courses is very important for our students, so Regina Foreign Language Centre has observed all teachers' classes to see how these courses are encouraging our students to speak English and check whether they are challenging for our students.


article thumbnailBritish Council Learning Lounge
16/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

British Council Learning Lounge is filled with Regina Lovely Kids doing many activities like playing games and reading books.


article thumbnailการอบรมในโครงการ Read Thailand อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
15/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสุพร  จิโนคุณ และ ครูอาทิตยา  กองแก้ว งานห้องสมุดของโรงเรียนเดินทางไปเข้าร่วมการอบรมในโครงการ Read Thailand  อ่านเถิด...เด็กไทย อ่ [ ... ]


article thumbnailศึกษาดูงาน ครูฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
15/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูจิราภรณ์  ศรีคำ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน กับคณะผู้บริหาร ครูฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใ [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม7หย่อง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64
15/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูบุญเทียม  สุริยะน้อย นำ เด็กหญิงจิรัชยา  ใจเพชร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เข้าร่วมแข่งขันศิลปะ-ดนตรี ได้รับรางวัลชน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม วันเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาสู่อาเชียน
15/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม วันเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาสู่อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 15.30 น.  [ ... ]


article thumbnailตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น อ.3-ม.5, ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.6
11/09/2014 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 5
อ.3     ตารางสอบและเนื้อหาสอบ     download ป.1     ตารางสอบและเนื้อ [ ... ]


article thumbnailนักศึกษาจาก WASEDA UNIVERSITY เยี่ยมชมโรงเรียน
11/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 นักศึกษาจาก WASEDA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียนและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโต้วาทีงานวันมหิดล
10/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงธนัชพร วรวัฒนสกุล  เด็กหญิงญาณิศา พรสุรีมาศ และเด็กหญิงธนาภา สถิตย์ปรีชาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับราง [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ดนตรีไทย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64
10/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557 นางสาววิมลรัฐ   ธารนพ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ เด็กหญิง วริษฐา  บุญระยอง  ชั้นมัธยมศึกษ [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย ศึกษาดูงาน
10/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย จำนวน 28 ท่านเข้ามาศึกษาดูงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ของกลุ่มสาระกา [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

Give Thanks ฉลองบ้านสีเหลือง

การฝึกซ้อมโขนหญิง วันครอบครัว57

แถลงข่าว โขนหญิง ขบวนกีฬาสี56

หลีดสีฟ้า หลีดสีเขียว
sanregina.png

พฤศจิกายน 56 กันยายน 56

สิงหาคม 56 กรกฎาคม 56
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
h3-news.png
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 (โควตา)
19/09/2014 | วิชาการประถม
เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2557
08/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีเซรามิกกับศิลปะล้านนา
07/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติอย่างง่าย
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
01/09/2014 | วิชาการประถม
ติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
25/08/2014 | วิชาการประถม

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะการคิดและการผลิตสื่อการเรียนรู้
19/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 (โควตา)
19/09/2014 | วิชาการประถม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
17/09/2014 | วิชาการประถม
British Council's class observation
16/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
British Council Learning Lounge
16/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น อ.3-ม.5, ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.6
11/09/2014 | วิชาการประถม
เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2557
08/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีเซรามิกกับศิลปะล้านนา
07/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติอย่างง่าย
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
01/09/2014 | วิชาการประถม
right-h2.PNG
item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1694
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3416
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5110
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน23810
mod_vvisit_counterเดือนนี้81654
mod_vvisit_counterเดือนก่อน96155
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1151586 • 570613_505.jpg
 • 561115-108.jpg
 • 561123-127.jpg
 • 561123-129.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 570825_503.jpg
 • 561211-506.jpg
 • 570612_561.jpg
 • 570613_506.jpg
 • 561115-107.jpg
 • 561121-126.jpg
 • 561211-504.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 570613_507.jpg
 • 570612_606.jpg
 • 570613_501.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 570612_604.jpg
 • 570613_502.jpg
 • 561115-115.jpg
 • 570825_504.jpg
 • 570612_562.jpg
 • 570612_563.jpg
 • 561121-112.jpg
 • 561211-509.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 561123-101.jpg
 • 570613_504.jpg
 • 561122-506.jpg
 • 561130-502.jpg
 • 561206-903.jpg
 • 561115-111.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 561121-117.jpg
 • 561123-117.jpg
 • 570826_502.jpg
 • 570612_602.jpg
 • 561211-508.jpg
 • 561130-500.jpg
 • 570612_564.jpg
 • 561211-511.jpg
 • 01-111111.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 570612_605.jpg
 • 561130-501.jpg
 • 570612_601.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 561130-505.jpg
 • 561206-905.jpg
 • 561206-904.jpg
 • 561211-507.jpg
 • 561115-106.jpg
 • 561122-502.jpg
 • 570826_501.jpg
 • 570612_603.jpg
 • 561123-121.jpg
 • 561211-510.jpg
 • 570825_502.jpg
 • 570612_565.jpg