ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ชั้นอนุบาล3

ชั้นประถมศึกษาปีที่1

ชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ชั้นประถมศึกษาปีที่5

ชั้นประถมศึกษาปีที่6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6