โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

รับสมัครครู

=================

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้ 

เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

              -      ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ               ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา-สุขศึกษา       ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูแนะแนว                                 ระดับประถมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์                       ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน                   ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา                ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

 

      ประกาศรับสมัครบุคลากร

           -    การเงิน / การบัญชี 1 ตำแหน่ง

         -    เจ้าหน้าที่แม่ครัว 2 ตำแหน่ง

         -    เจ้าหน้าที่เบเกอรี่ 2 ตำแหน่ง

         -    เจ้าหน้าที่แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

         -    เจ้าหน้าที่ชาย 1 ตำแหน่ง

 

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูผู้สอน

1. มีสัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.       คุณสมบัติของผู้สมัครบุคลากร/เจ้าหน้าที่

1. มีสัญชาติไทย

2. มีวุฒิทางการศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.       คุณสมบัติพิเศษ

·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน

·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

4.       หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี ) อย่างละ 1 ฉบับ

                        ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

5.       วัน เวลา ที่รับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

3947884
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1118
3146
11831
3905491
29818
129075
3947884

Your IP: 35.175.107.185
2022-12-08 09:10