• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 600727_101_king10.jpg
  • 610327_team61.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg

รับสมัครเจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) 3 ตำแหน่ง

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838

เรื่อง  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน)

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครแม่บ้าน จำนวน  3 อัตรา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง

2. มีสัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้นไป

 

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
  • มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  , เกียรติบัตร (ถ้ามี ) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561