ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838

เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคลากร

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร จำนวน  3 อัตรา

-    เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลด้านภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสาร รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

2. ออกแบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกเพื่อเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ ไวนิล Infographic วารสาร สิ่งพิมพ์

และรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วย เช่น เว็บไซต์ ไลน์

3. ดูแลความเคลื่อนไหวของข้อมูลใน Social Network และ Website ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง หรือ ชาย

2. มีสัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับ ปวส.  ปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. มีวุฒิทางการศึกษา

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


- เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย

2. มีสัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า

4. มีวุฒิทางการศึกษา

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

1. ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ภายในโรงเรียนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง หรือ ชาย

2. มีสัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับ ปวส. อิเลคทรอนิกส์

4. มีวุฒิทางการศึกษา

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
  • มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


ลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี )  อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


วัน เวลา ที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้  – 25 เมษายน 2561