article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.2
06/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกันกั [ ... ]


article thumbnailงานวันครอบครัวเรยีนาฯ ประจำปีการศึกษา 2562
06/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

งานวันครอบครัวเรยีนาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์วันคริสต์มาส” ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยม [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมวันคริสตมาส ปีการศึกษา 2562
06/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมวันคริสตมาส ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ....พระเยซูเจ้าทรงน [ ... ]


article thumbnailโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL)
16/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูอนุบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเรื่อง “กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมพื้นฐานเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21”
16/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมพื้นฐา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม English Day Camp 2019
16/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบายพัฒนาหลักสูตรแ [ ... ]


article thumbnailการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ Bebras Computational Thinking Challenge
16/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพิศา เขื่อนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนาง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน
16/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนพมาศ  จันทร์ชู ฝ่ายกิจการนักเรียนนำตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน จำนวน 21 คน เข้าร่วม กิจกรรมประกาศเจตนารมณ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและบูรณาการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
16/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและบูรณาการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
16/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการแบ่งปัน การให้ความรักแก่ผู้อื่นตามจิตตาร [ ... ]


article thumbnailโครงการยุวพุทธฯ สัญจร’62
12/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยยุวพุทธิกสมาคมเ [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่ 5
09/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่ 5 หัวข้อ รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย ซิสเตอ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรม เทียนเล่มที่ 3
09/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เทียนเล่มที่ 3 คือ “เทียนแห่งคนเลี้ยงแกะ” บรรดา คนเลี้ยงแกะต่างชื่นชมยินดีที่ได้พบพระกุมาร เทียนเล่มนี้จึงหมายถึง “ความชื่ [ ... ]


article thumbnailโครงการ project approach เรื่องน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงการ project approach เรื่องน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3 เพื่อให้นักเรียนเกิดได้ร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษา “รัก เมตตา ชมวัดวา อดีตล้านนารอบ เวียงเจียงใหม่”
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษา “รัก เมตตา ชมวัดวา อดีตล้านนารอบ เวียงเจียงใหม่” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรีย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมสำหรับครูและนักเรียนคริสต์ “ให้เราเปิดหู เปิดตา เตรียมจิตใจของเราให้พร้อมด้วยก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู [ ... ]


article thumbnailงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ ... ]


article thumbnailการบรรยาย “Mind Education” ในหัวข้อเรื่อง โลกแห่งจิตใจที่เอาชนะ จิตใจที่อ่อนแอ
04/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้ารับฟังการบรรยาย “Mind Education” ในหัวข้อเรื่อง โลกแห่งจิตใจที่เอาชนะ จิตใจที่อ่อนแอ เพื่อเป็นกา [ ... ]


article thumbnailพิธีเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
04/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายสู่ฝัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
04/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายสู่ฝัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสู [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
03/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และโรงเรียนวัดสวนดอก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ “ฮักและเมตตา  [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชยอันดับ1 การเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง
03/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ1 จากการเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงภาษ [ ... ]


article thumbnailการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK)
03/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 แผนการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเช [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันแบดมินตัน แพร่คัพ ซีเจสตาร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562
03/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์  ขะแส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันวิ่งเปรี้ยว ทีมผสม งานประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
03/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมมิโกมินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงปภาวริญญ์  คำลือ นักเรียนชั้นปร [ ... ]


article thumbnailการประกวดการนำเสนอสินค้าและบริการเป็นภาษาจีน เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ
03/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภัคพิชญา  ชัยเทพ , นางสาวพิมพ์ชนก  สุขุมสาทร  และ นางสาวจินตนา  แซ่หยาง ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธ [ ... ]


article thumbnailการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : 日本語能力試験)
02/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) คร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายนกสีฟ้ารัก เมตตา สามัคคี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
02/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายนกสีฟ้ารัก เมตตา สามัคคี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ครบตาม [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงการ project approach เรื่องกุหลาบ อ.3/2
29/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงการ project approach เรื่องกุหลาบ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 เพื่อให้นักเรียนเกิดไ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “ค่ายSTEM STAR RC SEASON 3 ( สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา) "
29/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ค่ายSTEM STAR RC SEASON 3 ( สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา) " ของนักเรียนห้องเรียนสสวท.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้วิทย [ ... ]


article thumbnailรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 6 ปีหญิง
29/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชาพร มูลน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล 3 / 1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
29/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนก คำจม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง 10  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เรื่อง ข้อมูลอาชีพ
29/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เรื่อง ข้อมูลอาชีพ โดย คุณรัตนาภรณ์ เลี้ยงสกุลอุดม อาชีพ ที่ปรึก [ ... ]


article thumbnailรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พุทธศักราช 2562
28/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูบุญเทียม สุริยะน้อย เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงก [ ... ]


article thumbnailรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 7 ปี หญิง
27/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนากานต์ ผลชีวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง  [ ... ]


article thumbnailรางวัล 9 เหรียญทอง และรางวัลชนะเลิศถ้วยรวม อันดับที่ 1 รุ่น 8 ปีหญิง
27/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง และรางวัลชนะเลิศถ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach ชั้นอนุบาล3/1
27/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการเรียนตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกมิติ ส่งเสริมให้ผู้เรียน [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
25/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วด้วยความสุข [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “สานรัก สานใจ สานสายใยสู่ล้านนา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมแ [ ... ]


article thumbnailตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายการ 14th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP DOHA
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนก คำจม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายก [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ ร [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดียว
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประ [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ( [ ... ]


article thumbnailแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
14/11/2019 | jiraporn nop

คำชี้แจง
ขอความร่วมมือนักเรียนเก่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/94aUTSWoEkZkHBUM9
เพื่อ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม "วันแห่งภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GIS DAY"
13/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม "วัน [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลาส E Girl รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020
13/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงอรเทพิน หงษ์หิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลาส E Girl รายการ TGA-SINGHA  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
13/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562


article thumbnailการอบรมนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ และ อย.น้อย เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง
11/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

งานอนามัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดอบรมตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้นำส่งเสริมสุขภาพ  [ ... ]


article thumbnailการประกวดวาดภาพ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จัดโดย คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม การประกวดวาดภาพงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จัดโดย คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนห้องเรียน สสวท.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
11/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนห้องเรียน สสวท.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนแล [ ... ]


article thumbnailเชิญชวนชาวเรยีนา ลอยกระทงออนไลน์ ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งและอนุรักษ์ธรรมชาติ
08/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวเรยีนา ลอยกระทงออนไลน์ ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งและอนุรักษ์ธรรมชาติ www.regina.ac.th/krathong_festival


article thumbnailกิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
08/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ป [ ... ]


article thumbnailRavenbourne University London แนะแนวทางการศึกษาต่อสาขา Art and Design
06/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้ให้การต้อนรับ Mr.Taloni Jaiyeola ,International Recruitment Officer จาก Ravenbourne University London และร [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬากอล์ฟเยาวชน ระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
06/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอารยา สำลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทย เข้าร่วมการแข [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6
06/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางกา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันรายการ TTG Tumbling Routines รายการ TTG DMT และรายการ Trampoline Routines
06/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และเด็กหญิงชิสา ปิยะภาคี น [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
04/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่3 หัวข้อ รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย ซิสเตอ [ ... ]


article thumbnailการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
04/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯชุดเดิม (ปีการ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม ค่ายวิทย์ – คณิต 2019
04/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ค่ายวิทย์ – คณิต 2019 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ในกระบวนทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
01/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้ชีว [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่าย "นกสีฟ้าสานฝันสู่อาชีพ" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
01/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่าย "นกสีฟ้าสานฝันสู่อาชีพ" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตในค่ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ
01/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้เป็นที่รัก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5
30/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมพี่ชวนน้องไปวัด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษ [ ... ]


article thumbnailพิธีต้อนรับพระแม่มารีอาและสวดสายประคำ โอกาสเดือนแม่พระ
30/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ในโอกาสเดือนแม่พระ วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีพิธีต้อนรับพระแม่มารีอาและสวดสายประคำ โดยมีพระสงฆ์ ซิ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 "
30/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูจิราพร นพวัฒนากร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 ค [ ... ]


article thumbnailพิธีฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน
25/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
25/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 เรื่อง ข้อมูลอาชีพ โดย คุณฐิติยา เอี่ยมอินทร์ อาชีพ เภสัชกรหญิง  [ ... ]


article thumbnailการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน
25/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนงนภา ศิริเจริญไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกา [ ... ]


article thumbnailกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แนะแนวทางการสมัครเพื่อขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbugakusho (M
25/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณอาทิตยา พรรณเรืองรอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา จากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้ามาแนะแนวทางการสมัครเพื่อ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
24/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง ข้อมูลอาชีพ โดย คุณณัฏฐ์ภัค จันทน์สุคนธ์ อาชีพ ข้าราชการ  [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
22/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึก [ ... ]


article thumbnailรางวัล 2เหรียญเงิน 4เหรียญทองแดง รุ่น 9 ปี การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาค 5
21/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รุ่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์
21/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายงานจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ เพื่อส่งเสริมความเชื่อความศรัทธา [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกิตติยาภรณ์ เพชราวุฒิโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และเด็กหญิงจิตรานุช ตันกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษา [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐรดา สมัครช่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเด [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาพัชร นันชัยอุดม ป.5/2 เด็กหญิงณิชารีย์ สุทธะ ป.5/4 เด็กหญิงปณิสตา อนันต์ศุภศักดิ์ ป.6/1 เด็กหญิงธญา [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธมนวรรณ รู้ทำนอง ป.4/2 เด็กหญิงพอใจ ฤทธิ์ประเสริฐ ป.4/4 และเด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญญาเลิศกีรติกุล ป.4/4 ได้ร [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 8 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท)
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญานิน รังษีชัชวาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และเด็กหญิงบุณยกาญจน์ หาญประกอบสุข ชั้นประถมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 5 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐณิชา สิริบุญรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 5 กิจกรรมการแข่งขันคัดล [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 4
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในก [ ... ]


article thumbnailรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และรางวัลถ้วยชนะเลิศรุ่น 8 ปี หญิง
17/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และราง [ ... ]


article thumbnailการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
15/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailThe 17th EIU Photo Class " Harmonious Life with Cultural Diversity Thailand"
15/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมงาน The 17th EIU Photo Class " Harmonious Life with Cultural Diversity Thailand" ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2562


article thumbnailตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
15/10/2019 | วิชาการประถม

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
  ชั้นอนุบาล 3               download ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     [ ... ]


article thumbnailรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
15/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภนิชา มอยติละ นางสาวศุภลักษณ์ มุสุลอย นางสาววัชราภรณ์ อนุรักษ์พนาสกุล นางสาวผกามาศ แก้วมา และ นา [ ... ]


article thumbnailพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
15/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
15/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธมนต์รัตน์ พุฒิไพโรจน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 และ น [ ... ]


article thumbnailรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
15/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐรินีย์ อภิรัชตานนท์ นางสาวพัณณิตา แสนวิชัย และ นางสาวภรัณภัทร สระบัวคำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน "เวทีค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
15/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน "เวทีค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบประเทศ สาขากายภาพ "เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
04/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวพนิดา เขียวกันยะ นางสาวธนพร ศรีจันทร์ และนางสาวสุพิชญา เหม็งทะเหล็ก นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นตัวแทนภาคเหนื [ ... ]


article thumbnailรางวัล Asia Pacific Leadership Award จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
03/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับนางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล Asia Pacific Leadership Award  for District/State Leaders นางสมพร  ธรรมสุภา รองผู้ [ ... ]


article thumbnailประกาศผลการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
02/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินผลการเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย www.regina.ac.th/evaluation_rc/student_final/index.php


article thumbnailการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน
30/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนงนภา ศิริเจริญไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และครูพิมลพร เชื้อประยูร งานทะเบียนวัดผลระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วม [ ... ]


article thumbnailโครงการประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ "หมอเจ้าฟ้า" ครั้งที่ 3
30/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล - เด็กหญิงบุณยอร ทวีชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม - เด็กหญิงว [ ... ]


article thumbnailการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
26/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอ [ ... ]


article thumbnailโครงการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล DQ Workshop
26/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล DQ Workshop โดยคณะวิท [ ... ]


article thumbnailคณะครูจากประเทศสิงคโปร์ มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
23/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครู จำนวน 15 ท่าน จากประเทศสิงคโปร์ มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562


Other Articles