รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันแบดมินตันรายการ Chiangmai Junior Badminton Challenge 2019

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ Chiangmai Junior Badminton Challenge 2019 ณ สนามแบดมินตัน CMI เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562

 
article thumbnailการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ปี 2563
17/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 252 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของนักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=140485320773804


article thumbnailพิธีจบหลักสูตรเปียโน – บัลเล่ต์ ประจำปีการศึกษา 2562
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า นครพิงค์ เชียงใหม่ และสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ จัดพิธีจบหลักสูตรเปียโน – บัลเล่ต์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ฝึกการควบคุมอารมณ์ผ่านสมาธิ พัฒนาสมองซีกขวา ซึ่งเป็นส่วนของการใช้จินตนาการ ควบคู่ไปกับสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นส่วนที่คิดด้วยเหตุและผล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกตามความถนัดและสนใจตามวัย มีความภาคภูมิใจตนเองและรู้จักชื่นชมในผลงานผู้อื่น และปูพื้นฐานให [ ... ]


article thumbnailการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นอนุบาล 3
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งการสอนแบบ Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 Project Approach ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กอย่างลุ่มลึก ด้วยตนเอง สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn) ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิตและยังสอนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ (Learning to Think) ให้แก่เด็กอีกด้วย ทำให้เด็กสามารถ พิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล นำข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ สังเคราะห์ พิจารณาถึงความถูกต [ ... ]


article thumbnailค่าย “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ค่าย “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์มีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่วนรวมซึ่งนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม ค่าย“นกน้อย รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
07/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ค่าย“นกน้อย รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำไปสู่ความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและ การบำเพ็ญประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=1373078310915 [ ... ]


article thumbnailการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
07/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง โดยผลการเลือกตั้ง นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=137297947759208


article thumbnailกิจกรรม เทคนิคปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การกลั่นสาร และการทำโครมาโทกราฟี
07/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้าร่วมกิจกรรม เทคนิคปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การกลั่นสาร และการทำโครมาโทกราฟี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง และเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการฝึกทักษะปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=137249981097338


ข่าวอื่นๆ