นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียน

นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียน

EnG-Final Policy and Handbook of the Schools for Child Protection and Safeguarding FINAL 5.4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “สานรัก สานใจ สานสายใยสู่ล้านนา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการแบ่งปัน การให้ความรักแก่ผู้อื่นตามจิตตารมณ์คณะอุร์สุลิน คือ ข้าพเจ้ายินดีรับใช้ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน และให้เกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ณโรงเรียนบ้านฟ่อน โรงเรียนบ้านตองกาย และบ้านเหมืองกุง เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดชัยมงคล


article thumbnailตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายการ 14th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP DOHA
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนก คำจม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายการ 14th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP DOHA ประเภทปืนสั้นอ้ดลมหญิง ณ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2562


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการซาตี๋ แบดมินตัน นครสวรรค์ โอเพ่น 2019 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดียว
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี รายการซาตี๋ แบดมินตัน นครสวรรค์ โอเพ่น 2019 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2 ปีการศึกษา2562


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม "วันแห่งภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GIS DAY"
13/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม "วันแห่งภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GIS DAY" ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ครูและนักเรียนที่มีความสนใจ ได้เข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับเยาวชน เมื่อวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ