โครงการเจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่น มอบหนังสือให้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

โครงการเจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่น โดย คุณบุษกร พิชยาทิตย์ คุณสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ คุณทรงพลศักดิ์ รัตนวิไลลักษณ์ ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขุนวิน และ คุณขันแก้ว รัตนวิไลลักษณ์ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนมองวาคี ได้มอบหนังสือ"เจ้าชายน้อย" จำนวน 20 เล่ม ให้กับทางห้องสมุดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562

 
article thumbnailการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ปี 2563
17/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 252 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของนักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=140485320773804


article thumbnailพิธีจบหลักสูตรเปียโน – บัลเล่ต์ ประจำปีการศึกษา 2562
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า นครพิงค์ เชียงใหม่ และสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ จัดพิธีจบหลักสูตรเปียโน – บัลเล่ต์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ฝึกการควบคุมอารมณ์ผ่านสมาธิ พัฒนาสมองซีกขวา ซึ่งเป็นส่วนของการใช้จินตนาการ ควบคู่ไปกับสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นส่วนที่คิดด้วยเหตุและผล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกตามความถนัดและสนใจตามวัย มีความภาคภูมิใจตนเองและรู้จักชื่นชมในผลงานผู้อื่น และปูพื้นฐานให [ ... ]


article thumbnailการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นอนุบาล 3
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งการสอนแบบ Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 Project Approach ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กอย่างลุ่มลึก ด้วยตนเอง สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn) ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิตและยังสอนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ (Learning to Think) ให้แก่เด็กอีกด้วย ทำให้เด็กสามารถ พิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล นำข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ สังเคราะห์ พิจารณาถึงความถูกต [ ... ]


article thumbnailค่าย “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ค่าย “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์มีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่วนรวมซึ่งนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม ค่าย“นกน้อย รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
07/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ค่าย“นกน้อย รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำไปสู่ความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและ การบำเพ็ญประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=1373078310915 [ ... ]


article thumbnailการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
07/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง โดยผลการเลือกตั้ง นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=137297947759208


article thumbnailกิจกรรม เทคนิคปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การกลั่นสาร และการทำโครมาโทกราฟี
07/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้าร่วมกิจกรรม เทคนิคปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การกลั่นสาร และการทำโครมาโทกราฟี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง และเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการฝึกทักษะปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=137249981097338


ข่าวอื่นๆ