ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562

ระบบTCAS รอบ 2 (โควตา) รวม 62 คน

 

คณะแพทยศาสตร์  ได้แก่

1.

นางสาวปฐรัตน์ คงขุนเทียน

คณะเภสัชศาสตร์  ได้แก่

1.

นางสาวธรรมาดา คำกัมพล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวจิดาภา เสารอง

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่

1.นางสาว

ธัณยพร บัวคำ

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวชุดา แสงชัยวิเศษกุล

2.

นางสาวพินทุสร คอวนิช

3.

นางสาวพิมวรีย์ ดวงเงา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวกัญชรส เสาริเดช

2.

นางสาวพิมพ์ชยา เจ้าวัฒนพงศ์

3.

นางสาวหทัยชนก เนียมศรี

4.

นางสาววรนิษฐา อุตส่าห์

5.

นางสาวอภิษฎา จินดาสัมพันธ์

6.

นางสาวพรชนิตว์ ถุงเงิน

คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวศุภนุช ไชยมณี

2.

นางสาวปภาดา สายโปธิ

3.

นางสาวธัญยพร นิมมลรัตน์

4.

นางสาวอัจฉริยา กิจเจริญ

5.

นางสาวพิชญา พาลี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่

1.

นางสาวนันท์นภัสร คงงาม

2.

นางสาวศิรดา อินยา

3.

นางสาวพิมพ์พิจิตร ชัยนำบิน

4.

นางสาวนันฑิยา ใจตา

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่

1.

นางสาวพิมพ์ลดา รัตนพันธ์ศักดิ์

2.

นางสาวณัฐวรา ทองเล็ก

คณะเศรษฐศาสตร์  ได้แก่

1.

นางสาวมธุรสมาส พันธ์พร

2.

นางสาววิมาลา อุดวงศ์

3.

นางสาวปนัสยา คำภิระวงศ์

คณะนิติศาสตร์  ได้แก่

1.

นางสาวศิริญาภรณ์ สุนทรจารุมาศ

2.

นางสาวพิมพโยม บุญส่ง

3.

นางสาวชุติมณฑน์ ธัญญเจริญ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวเปรมฤดี จิตต์ฤาษี

คณะสังคมศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวพรพรรณ เพชรพุ่มประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่

1.

นางสาวกุลจิรา ทานา

2.

นางสาวชาลิตา ไทยใหม่

3.

นางสาวญาณิชศา ไชยรัตน์

4.

นางสาวฐิติรัตน์ คงงาม

5.

นางสาวธัญยธรณ์ อันติมานนท์

6.

นางสาวณิชกานต์ อินทสาร

7.

นางสาวจันทร์ศิริ สมสิงคำ

8.

นางสาวปุณยนุช โล่ห์ติวิกุล

9.

นางสาวธัณยธร เจนชัย

10.

นางสาวพิมพ์ภาพิมล เผ่าสามมุข

11.

นางสาวภาวิดา แก้วโมรา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ได้แก่

1.

นางสาวจณิสชา พิสิฐเสนีย์

2.

นางสาวซากียะ พรมสอน

3.

นางสาวกุลจิรา กุยมา

4.

นางสาวพิมพ์ชนก อินทจักร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ได้แก่

1.

นางสาวเขมิกา คุณานุทรัพย์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้แก่

1.

นางสาววรัชยา คำเรือง

2.

นางสาวศศิธร วงค์งาม

3.

นางสาวสุโยมิ เศรษฐมังกร

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่

1.

นางสาวณัฐสุพิชญา วงษ์ธนภัทรพล

2.

นางสาวมารีอา มัญเชฏฐิกากร

3.

นางสาวอารีดา ศรีจันทร์ดร

คณะการสื่อสารมวลชน ได้แก่

1.

นางสาวชณัญญา โชติธนประสิทธิ์

2.

นางสาวนภัสภัค ปิ่นไชย

3.

นางสาวภาณุมาศ สุใจ

4.

นางสาวกรกนก คงเมือง

5.

นางสาวกิรณา รุจิพงคานนท์

6.

นางสาวรดา มะโนสุวรรณ

7.

นางสาวศิรัสภรณ์ ทาขาว

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ได้แก่

1.

นางสาวจิตตินันท์ วงค์ตาน้อย

 
article thumbnailกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกขึ้นในปี พ.ศ.2453 และคุณหญิงกนก สามเสนวิลล์ ผู้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2499 และกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถือว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้ง และประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นวันรำลึก (Thinking Day) ประเด็นการรณรงค์ปี2020 เน้นให้แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่พัฒนาศักยภาพเด็กผู้ห [ ... ]


article thumbnailวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานนายพะโยม ชินวงค์ มอบรางวัลให้กับคณะผู้บริหาร และ คณะครูของโรงเรียน ดังนี้ เข็มทองคำเชิดชูเกียรติครู ทำงานครบ30 ปี 1. นายบุญเทียม สุริยะน้อย 2. นางสมพร ธรรมสุภา 3. นางสุพร จิโนคุณ โล่ประกาศเกียรติคุณครูปฏิบัติงานครบ10ปี 1. นางสาวประภาพร ใจสะอาด 2. นางจิราภรณ์ ศรีคำ 3. นางสาวเปรมฤดี ธีรานนท์ โล่ประกาศเกียรติคุณครูปฏิบัติงานครบ20ปี 1. นางสาวพรสวรรค์ ศรีวรกุล ประกาศเกี [ ... ]


article thumbnailนางสาวณัฐณิชา วุฒินันท์สุระสิทธิ์ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา วุฒินันท์สุระสิทธิ์ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น โดยสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และคณะกรรมการจังหวัด ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=140529140769422


article thumbnailการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ปี 2563
17/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 252 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของนักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=140485320773804


article thumbnailพิธีจบหลักสูตรเปียโน – บัลเล่ต์ ประจำปีการศึกษา 2562
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า นครพิงค์ เชียงใหม่ และสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ จัดพิธีจบหลักสูตรเปียโน – บัลเล่ต์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ฝึกการควบคุมอารมณ์ผ่านสมาธิ พัฒนาสมองซีกขวา ซึ่งเป็นส่วนของการใช้จินตนาการ ควบคู่ไปกับสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นส่วนที่คิดด้วยเหตุและผล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกตามความถนัดและสนใจตามวัย มีความภาคภูมิใจตนเองและรู้จักชื่นชมในผลงานผู้อื่น และปูพื้นฐานให [ ... ]


article thumbnailการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นอนุบาล 3
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งการสอนแบบ Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 Project Approach ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กอย่างลุ่มลึก ด้วยตนเอง สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn) ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิตและยังสอนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ (Learning to Think) ให้แก่เด็กอีกด้วย ทำให้เด็กสามารถ พิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล นำข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ สังเคราะห์ พิจารณาถึงความถูกต [ ... ]


article thumbnailค่าย “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ค่าย “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์มีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่วนรวมซึ่งนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพ [ ... ]


ข่าวอื่นๆ